УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

ssg1Академія Фольке Бернадотта

Академія Фольке Бернадотта (FBA) – шведська урядова установа, яка займається питаннями миру, безпеки та розвитку. Загальна місія Академії – підтримувати міжнародні миротворчі та антикризові операції. В галузі реформування сфери безпеки FBA пропонує:

 • Політика, дослідження та розробки
  FBA надає підтримку діяльності ЄС, ООН і ОБСЄ з розробки політики реформ сфери безпеки. FBA розробила інструмент оцінки потреб реформування сфери безпеки та підручник для радників з реформування сфери безпеки. Крім того, FBA підтримує міжнародні дослідження з реформування сфери безпеки.
 • Навчання
  FBA пропонує річний курс з реформування сфери безпеки, а також курси в Європейському коледжі безпеки та оборони. На запит FBA також пропонує спеціальне навчання реформуванню сфери безпеки.
 • Міжнародна діяльність
  FBA допомагає фахівцям з реформування сфери безпеки у міжнародних миротворчих місіях.
 •  Співпраця
  FBA координує мережу шведських урядових установ, що займаються питаннями, дотичними до реформування сфери безпеки. Вона також представляє Швецію в раді Міжнародної групи радників сфери безпеки (International Security Sector Advisory Team, ISSAT).

 

ssg6 Спеціальна група ООН з реформування сфери безпеки

Спеціальна міжвідомча група ООН з реформування сфери безпеки (United Nation’s Inter-Agency Task Force on Security Sector Reform, IASSRTF) об’єднує всі органи ООН, долучені до питань урядування сферою безпеки. Спеціальна група була створена Генеральним секретарем ООН у 2007р. для заохочення цілісного, комплексного й узгодженого підходу ООН до реформування сфери безпеки, що передбачає допомогу державам і суспільствам у створенні ефективних, інклюзивних і підзвітних інститутів безпеки з метою підтримки міжнародного миру й безпеки, сталого розвитку та прав людини для всіх.

ssg7 Департамент миротворчих операцій ООН

Департамент миротворчих операцій (ДМО) десятиріччями допомагає реформуванню окремих компонентів сфери безпеки, зокрема поліції. ДМО з 2007р. комплексно займається підтримкою цих зусиль на стратегічному рівні в усіх аспектах.
Підрозділ реформування сфери безпеки (Security Sector Reform Unit, SSRU) ДМО, що належить до Управління органів верховенства права та безпеки (Office of Rule of Law and Security Institutions), є мозковим і технічним центром реформування сфери безпеки для системи ООН, а також національних і міжнародних партнерів. Підрозділ відповідає за:

 • політичну, стратегічну й технічну допомогу при миротворчих операціях, що передбачає підтримку національних заходів реформування сфери безпеки;
 • допомогу керівникам ООН з метою інтеграції реформування сфери безпеки у загальну діяльність ООН;
 • роль світового центру передового досвіду завдяки розробці настанов і міжнародних норм;
 • розбудову зв’язків для реформування сфери безпеки для ООН.

ssg5 OSCE Polis

OSCE Polis – це цифрова бібліотека, де зібрано все про міжнародну допомогу в галузях охорони кордону, боротьби з тероризмом, кібербезпеки, поліції і загалом виконання закону. OSCE Polis надає інструмент роботи з інформацією, створений у відповідь на потреби персоналу операцій ОБСЄ на місцях, задіяного у правоохоронних заходах, і забезпечує:

 • Інформаційні ресурси — масив інформації про всі поліцейські заходи в рамках операцій ОБСЄ. Подає уроки, добрі практики та зовнішні джерела спеціалізованих знань;
 • База даних експертів — база даних міжнародних експертів в галузі правоохоронної діяльності, доступних для виконання короткотермінових завдань, оцінки потреб, планування початку нових місій чи інспекцій;
 • Календар подій — розділ, де наведені всі події та операції, пов’язані зі здійсненням поліцейських функцій органами ОБСЄ, з супровідними матеріалами. Календар подій тісно пов’язаний з цифровою бібліотекою і дає доступ до відповідних документів.

POLIS – це онлайновий ресурсний центр для поліції та правоохоронців, політологів, політиків, аналітиків і грантодавців у сфері здійснення поліцейських функцій та верховенства права, що допомагає їм планувати реформи та бачити реакцію на існуючі ініціативи.

bi11Ініціатива прозорості та підзвітності

Ініціатива прозорості та підзвітності – це об’єднання донорів, яке заохочує прозорість, підзвітність і залучення.

hr32

DCAF, Inter-Parliamentary Union (2003), Парламентський нагляд за сферою безпеки

Парламентам належить важлива роль у належному керівництві сектором безпеки та прозорому й підзвітному забезпеченні громадської безпеки. Підручник має вісім розділів, кожен – з кількох глав. Його можна читати двома шляхами. Прочитання всього підручника дасть найповніше розуміння питань безпеки та ролі парламентського нагляду. Можна також вибірково читати ті розділи й глави, які найбільше цікавлять користувача. Цьому допомагає покажчик і перехресні посилання. В підручнику є врізки, де пояснені складні питання основного тексту, наведені приклади законів чи правил і показані практики парламентського нагляду за сектором безпеки в різних країнах. Наприкінці більшості глав є розділ під назвою “що ви можете зробити як депутат”, де подані конкретні рекомендації. Проте, ці рекомендації слід виконувати з урахуванням національних умов.

hr35DCAF, UNDP (2008), Громадський нагляд за сферою безпеки. Підручник для громадських організацій

Підручник дає системні інструкції громадським організаціям (ГО) про їхню роль у демократичному контролі над сферою безпеки. Хоча багато ГО допомагали реформуванню сфери безпеки в перехідних і післяконфліктних країнах, їхній потенціал залишається значною мірою нереалізованим. Довгострокову роль ГО – підтримку демократично керованої сфери безпеки – у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, теж іноді недооцінюють. Підручник адресовано насамперед громадським і неурядовим організаціям, а також демократичним інститутам, демократичним представникам, політикам, практикам реформування сфери безпеки, дослідникам, інститутами сектору безпеки, ЗМІ та міжнародним організаціям – партнерам ГО у питаннях демократичного урядування сферою безпеки.

hr52UN Inter-Agency SSR Task Force, Узагальнені технічні настанови з реформування сфери безпеки.

Узагальнені технічні настанови ООН з реформування сфери безпеки – корисний інструмент для всіх зацікавлених у реформуванні сфери безпеки та демократичному керівництві сферою безпеки. Отже, мета Узагальнених технічних настанов – заохотити уніфікований підхід ООН до реформування сфери безпеки, встановивши спільні рамки підтримки ООН зусиллям країн з реформування сфери безпеки.

hr42 Ханс Борн, Ієн Лей (2005), Підзвітність спецслужб: Правові норми, досвід і рекомендації.

У публікації описуються та оцінюються існуючі правові стандарти демократичної підзвітності розвідувальних служб. Публікація також наводить і рекомендує кращі практики, ефективні як для перехідних країн, так і для усталених демократичних держав.

hr38Born Hans, Wills Aidan, DCAF-Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (2012), Нагляд за розвідувальними службами: Посібник.

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник практичних брошур, які містять політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформації з національної безпеки.

hr36 DCAF (2015), Навчальний посібник з доброчесності поліції.

Навчальний посібник з доброчесності поліції має допомогти міністерствам внутрішніх справ, поліцейським службам і навчальним закладам покращити можливості з навчання персоналу доброчесності. Посібник розповідає, як забезпечувати та підтримувати доброчесність організації шляхом ефективного планування й управління кадрами та процесами реформ.

hr37DCAF (2012), Посібник з доброчесності поліції.

Посібник з доброчесності поліції має на меті допомогти поліцейським службам розробити ефективні заходи, щоб приборкати корупцію в поліції, краще боротись із злочинністю, підвищити громадську безпеку і зміцнити верховенство права та довіру суспільства до поліції. Глави посібника охоплюють різні теми – корупцію і здійснення поліцейських функцій, допомогу поліцейським у вирішенні етичних питань, внутрішній контроль, зовнішній нагляд і контроль, розбудову можливостей.

ssg8DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Європейський кодекс поліцейської етики.

Посібник містить Європейський кодекс поліцейської етики з коментарями та рекомендаціями. Європейський кодекс поліцейської етики разом з Настановами з демократичного здійснення поліцейських функцій (ОБСЄ) та 10 базовими стандартами прав людини для правоохоронців (Amnesty International) можна вважати основою міжнародних норм і стандартів демократичної поліції.

hr18 DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: 10 базових стандартів прав людини для правоохоронців

Ці «10 базових стандартів прав людини для правоохоронців» розробила Amnesty International спільно з політиками та експертами з різних країн. Вони грунтуються на стандартах ООН в галузі правоохоронної діяльності, кримінального судочинства і прав людини. Документ має підвищити обізнаність урядовців, депутатів парламентів, журналістів і неурядових організацій про деякі основоположні стандарти, які слід закладати в будь-якому поліцейському навчанні та поліцейській практиці.

ssg9DCAF (2009), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Настанови міжнародних поліцейських стандартів з демократичного здійснення поліцейських функцій.

Посібник містить міжнародні стандарти й принципи демократичної поліції. Довідник має допомогти персоналу ОБСЄ, що займається справами поліції і правоохоронної діяльності, а також поліцейським і політикам, які працюють задля більш демократичного здійснення поліцейських функцій. Довідник є зразком належного здійснення поліцейських функцій і міжнародних стандартів. Публікація розповідає про завдання демократичних поліцейських служб і сил, важливість їх відданості верховенству права, поліцейській етиці і стандартам прав людини, сенс підпорядкування поліції закону і суспільству, якому вона служить, та необхідність її співпраці з громадами, розуміючи, що ефективна поліція неможлива без партнерства з населенням. Довідник також пояснює структурні та організаційні аспекти поліції, необхідні для створення й збереження демократичної поліції.

ssg10DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Швеції про поліцію.

У брошурі міститься шведський закон про поліцію в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати закон про поліцію, і порівнювати різні моделі.

ssg11DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Модель поліцейського законодавства: Японський Закон про поліцію та Закон про виконання поліцейських обов’язків.

У брошурі міститься японський закон про поліцію в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати закон про поліцію, і порівнювати різні моделі законів.

ssg12DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Південноафриканської Республіки про службу поліції № 68, 1995

У брошурі міститься Закон ПАР про додаткові військово-дисциплінарні заходи в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

tr1УВКПЛ (1997), «Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: Захалявна книжечка з прав людини для поліції».

Ця «захалявна книжечка» розроблялась як зручний невеликий довідник для поліції, що займається законним і гуманним виконанням своїх життєво важливих функцій у демократичному суспільстві. Книжка містить сотні таких стандартів, викладених зрозуміло й предметно, з понад тридцяти міжнародних джерел.

hr43DCAF (2015), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Міжнародні стандарти фінансового нагляду у сфері безпеки.

Посібник у доступній формі знайомить читачів з міжнародно прийнятими керівними принципами, стандартами та кращими практиками фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки. Посібник дозволяє читачам:

 • Оцінити ключові міжнародні стандарти бюджетної політики та аудиту в секторі безпеки;
 • Порівняти існуючи практики та норми у своїх країнах з загальноприйнятими принципами бюджетної політики та аудиту;
 • Використовувати міжнародні стандарти як основу для пропозицій політичним лідерам і членам парламенту з реформування пануючих систем фінансового нагляду в секторі безпеки своїх країн;
 • Відстежувати та оцінювати діяльність інститутів фінансового контролю у порівнянні з кращими міжнародними практиками.

hr40DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Розуміння нагляду за розвідкою.

Довідник дає уявлення про те, як демократичні держави керують своїми розвідслужбами. У довіднику показано, як керувати розвідслужбами, щоб забезпечити:

 • Активну роль у гарантуванні безпеки держави і її населення,
 • Демократичний контроль,
 • Підзвітність суспільству, і
 • Повагу до верховенства права і прав людини.

Довідник дає короткі прості відповіді на поширені запитання про діяльність розвідувальних служб, а також контроль і нагляд за цими організаціями.

hr41DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Зібрання добрих практик для розвідслужб і нагляду за ними.

Це “Зібрання добрих практик, де показані правові та організаційні підвалини й заходи, що забезпечують дотримання прав людини розвідслужбами при боротьбі з тероризмом”, визначає міжнародні стандарти керівництва розвідкою.

 

hr33 DCAF, NATO PA (2015), Нагляд і керівництво: Парламенти та керування сферою безпеки.

У цій, вже третій редакції довідника DCAF і парламентської асамблеї НАТО підкреслюється важлива роль, яку парламенти мають відігравати у забезпеченні демократичного нагляду за сектором безпеки. Оновлюючи базову інформацію про найкращі практики парламентського нагляду й урядування сектором безпеки, видання звертає особливу увагу на оборонні питання і розглядає контрольну функцію парламенту у військово-політичному контексті. Воно адресоване демократичним інститутам країн-партнерів НАТО і знайомить з загальними принципами реформування сфери безпеки та основними механізмами й кращими практиками нагляду.

hr34Hans Born (2013), Парламентський нагляд за сферою безпеки.

Це нове видання в серії публікацій з питань парламентської практики від Бюро підтримки парламентської демократії (Office for Promotion of Parliamentary Democracy, OPPD). Основне завдання цієї публікації – розглянути головні питання, що впливають на парламентський нагляд і загалом демократичне керівництво сектором безпеки в нових демократичний країнах.

Financial+Oversight+Training_Tool+1_EnDCAF (2015), Фінансовий нагляд за сферою безпеки. Посібник для викладачів.

Посібник призначений для фінансових контролерів-практиків, які бажають:

 • Ознайомитись із кращими міжнародними практиками фінансового нагляду за сектором безпеки
 • Підвищити свій професіоналізм у фінансовому нагляді за інститутами сектору безпеки
 • Займати активнішу позицію при здійсненні фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки
 • Зміцнити свій авторитет у контролі бюджетів і фінансових операцій інститутів сфери безпеки.

Комісар Ради Європи з прав людини (2015), Доповідь про ефективний демократичний громадський нагляд за національними службами безпеки.

Документ зосереджується на нагляді за державними органами, включаючи самостійні відомства й департаменти/підрозділи інших урядових відомств чи збройних сил, уповноважених збирати, аналізувати і поширювати інформацію в межах своїх держав, щоб обгрунтувати рішення політиків, воєначальників, слідчих поліції та прикордонних (митних) служб стосовно загроз національній безпеці та інших фундаментальних національних інтересів. Документ також містить ряд рекомендацій, виходячи з моментів, піднятих у документі Комісара Ради Європи з прав людини.

hr46NATO-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду.

Цей збірник є продуктом співпраці британського відділення Transparency International, програми НАТО «Партнерство заради миру» і DCAF. Збірник зосереджується на концепціях та інструментах, які забезпечують добрі практики оборонного урядування й політики шляхом «розбудови доброчесності». Він розроблявся переважно як ознайомче й довідкове видання, але військові, цивільні працівники оборонного сектору, демократичні інститути та громадянське суспільство також знайдуть тут матеріали про розбудову доброчесності та антикорупційні заходи для своєї власної діяльності з урядування безпекою.

hr47OECD, UNODC, The World Bank, (2013), Підручник з етики та виконання заходів боротьби з корупцією для бізнесу.  

Підручник розроблено в якості корисного практичного інструменту для компаній, які шукають підказок з дотримання, в одному зручному виданні. Підручник складається з трьох розділів. Перший розділ містить огляд міжнародних норм боротьби з корупцією, в рамках яких доводиться діяти компаніям, що займаються міжнародним бізнесом. У другому розділі коротко йдеться про те, як компанії можуть оцінити свій ризик, щоб розпочати розробку ефективної антикорупційної етики та програми її дотримання. Третій, найважливіший розділ узагальнює основні документи щодо ведення бізнесу.

hr48OECD (2010), Настанови з доброї практики внутрішнього контролю, етики та виконання.  

Настанови з доброї практики адресовано компаніям при створенні та забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення підкупу іноземних посадовців при міжнародних оборудках. Настанови також адресовано бізнес-організаціям і професійним асоціаціям, які оцінюють таку діяльність компаній. В публікації визнається, що аби бути ефективними, такі програми або заходи мають бути пов’язані з загальною системою дотримання норм у компанії. Публікація покликана служити юридично необов’язковим дороговказом для компаній при створенні ефективних систем внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення хабарництва за кордоном.

OECD (2008), Глосарії ОЕСР. Корупція. Глосарій міжнародних стандартів кримінального права.

Глосарій пояснює ключові елементи, потрібні для класифікації корупції як злочину, на основі трьох основних міжнародних конвенцій: Конвенція ОЕСР про боротьбу проти підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях; Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією Ради Європи, Конвенція ООН проти корупції. Конкретна мета цього Глосарію – допомогти країнам-учасницям Антикорупційної мережі ОЕСР у Східній Європі і Центральній Азії у намаганнях реформувати національне антикорупційне кримінальне законодавство згідно з вимогами вищезгаданих конвенцій. Він має компенсувати брак знань міжнародного права та останніх змін у міжнародних договорах, з чим можуть стикатись деякі законодавці. Глосарій має бути корисним правникам-практикам у будь-якій країні, які намагаються розвивати міжнародну співпрацю та внутрішні правила боротьби з корупцією..

tr3Європейські партнери проти корупції, Європейська мережа відповідальних за протидію корупції (2011), Стандарти антикорупційних органів.

В документі перелічено десять керівних принципів і параметрів незалежності органів боротьби з корупцією. Ці принципи й стандарти мають служити для організацій орієнтирами, а не зобов’язувати їх. Вони визнають наявність у світі багатьох різних підходів і, відповідно, націлені на врахування політико-правових систем, що склалися в окремих країнах та організаціях.

hr50 Підручник ОБСЄ по боротьбі з корупцією. 2016

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національним політикам і практикам боротьби з корупцією.

hr51Управління та реформування сектора безпеки (УРСБ): Рекомендації для співробітників ОБСЄ. 2016

Ці настанови містять поради персоналу ОБСЄ на підтримку комплексних підходів до керівництва та реформування сфери безпеки. Мета такого підходу – допомогти перейти від фрагментарної підтримки, що дає обмежені результати, до практики взаємодоповнення. Це робиться, щоб забезпечити узгоджену й ефективну підтримку досягненню спільних стратегічних завдань керівництва та реформуванню сфери безпеки. Хоча настанови були розроблені для персоналу ОБСЄ, вони можуть бути актуальними й для інших національних і міжнародних діячів, які прагнуть здобути підтримку в керівництві та реформуванні сфери безпеки.

uk4 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

 

uk2

Законодавство щодо національних правозахисних організацій в Україні

Тут міститься перелік законодавчих актів і документів, що стосуються національних правозахисних організацій в Україні.

hr53Міжнародна конференція служб омбудсменів у збройних силах – International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces (ICOAF)

Мета ICOAF – впровадити кращі практики й досвід, що стосується мандату, повноважень і функціонування цих установ. Ініціатива поширюється також на держави, які не мають інститутів омбудсменів у війську, але виявили бажання вивчити досвід інших держав.

 

hr55DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Закон Канади про службу розвідки

У брошурі міститься Закон Канади про службу розвідки в оригіналі, а також положення цього законодавчого акту, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

hr57Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Закон Нідерландів про служби розвідки та безпеки

У брошурі міститься Закон Нідерландів про служби розвідки та безпеки в оригіналі, а також положення цього законодавчого акту, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

hr58DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Закон Аргентини про національну розвідку

У брошурі міститься Закон Аргентини про національну розвідку 2001р. та Положення про Закон Аргентини про національну розвідку 2002р. в оригіналі, а також положення цих законодавчих актів, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки

Посібник містить кілька брошур, де наведені норми й стандарти, настанови та практичні приклади зразків законів у різних сферах законодавства про безпеку. Посібник насамперед адресовано тим, хто планує розробляти нове чи розвивати існуюче законодавство про сферу безпеки. Це депутати парламентів, держслужбовці, правники та неурядові організації. Посібник також може бути корисним співробітникам служб безпеки і як довідник – дослідниками і студентам, які цікавляться законодавством про сферу безпеки.

© Символи розроблені Freepik з www.flaticon.com

hr60

Верховенство права, юстиція, безпека і права людини.

Інформаційно-ресурсний портал ПРООН з демократичного урядування й миротворчості. Портал містить інформацію про ключові сфери застосування закону та правозахисну діяльність ПРООН і подає інструменти й ресурси, а також корисні посилання на інші теми, пов’язані з керівництвом сферою безпеки.

International Standards and Good Practices in the Governance and Oversight of Security Services

This collection of best practices analyses international standards and best practices in the governance and oversight of security services. The report consists of four chapters: (1) mandate and functions of security services; (2) executive control of s … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Зібрання добрих практик для розвідслужб і нагляду за ними

Це Зібрання добрих практик, де показані правові та організаційні підвалини й заходи, що забезпечують дотримання прав людини розвідслужбами при боротьбі з тероризмом. Воно також визначає міжнародні стандарти керівництва розвідкою.

Збірник практичних рекомендацій – Правові норми для сектору безпеки. Посібник: Розуміння підзвітності розвідки

Довідник дає уявлення про те, як демократичні держави керують своїми розвідслужбами. У довіднику показано, як можна керувати розвідувальними службами, щоб забезпечити: їхній дієвий внесок у безпеку держави та її населення, Їхню підлеглість демократично … read more

Настанови з доброї практики внутрішнього контролю, етики та відповідності

Настанови з доброї практики адресовано компаніям при створенні та забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, етики та програм відповідності або заходів попередження й виявлення підкупу іноземних посадовців при міжнародних оборудках. Настанови так … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media